ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์

REOS® เป็นระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบ Reverse Osmosis ของบริษัทที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งต้องมีการควบคุมทั้งสารปนเปื้อนทางเคมีและชีวภาพตามมาตรฐาน The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) และ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย