about_aeonmed-1

สารจากผู้บริหาร

“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” คือคำกล่าวที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการมีสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ผู้คนในปัจจุบันต่างเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ที่ส่งผลต่อหลายส่วนของร่างกาย และหนึ่งในโรคต่าง ๆ ที่มนุษย์เราต้องเผชิญในปัจจุบันก็คือโรคไตเรื้อรัง การขจัดหรือแก้ไขปัญหาของโรคนี้เพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยนับเป็นล้าน ๆ คนด้วย “การฟอกไต” จึงเป็นการรักษาทางการแพทย์ก้าวหน้าที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วย

about_aeonmed-2

ประวัติการก่อตั้ง

เมื่อปริมาณผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบำบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีปริมาณสูงขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัท อีออนเมด จำกัด จึงมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัย พัฒนา และผลิตเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

Aeonmed_Lab-2

การรับรองมาตรฐาน

บริษัท อีออนเมด จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้