ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์ไตเทียม

บริการแบบมืออาชีพ

การบริหารจัดการธุรกิจศูนย์ไตเทียมอย่างครบวงจร

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการในการล้างไตเพิ่มมากขึ้น บริษัท อีออนเมด จำกัดได้ให้บริการและร่วมเป็นพันธมิตรกับสถานบริการด้านสุขภาพและโรงพยาบาลทั่วประเทศในการเปิดศูนย์ไตเทียมเพื่อให้บริการล้างไตกับผู้ป่วย โดยบริการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การให้คำปรึกษาการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม การออกแบบและวางระบบ การสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจบริการล้างไตอย่างครบวงจร

ข้อดีในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอีออนเมด

ศูนย์ไตเทียมทั่วประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท อีออนเมด ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งศูนย์บริการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บริหารจัดการโดยบุคลากรมืออาชีพ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะ