ติดต่อประสานงานระหว่างกับลูกค้าและบริษัทฯ ตรวจสอบใบสั่งชื้อ ควบคุมการจัดส่งให้ตรงเวลา และความต้องการของลูกค้า โดยประสานงานกับฝ่ายผลิต ประเมินยอดขาย รับฟัง บันทึก และแก้ไขติดตามคำร้องเรียนของลูกค้า อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องระบบน้ำ RO ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องระบบน้ำ RO รับตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ควบคุมดูแล จัดทำและแก้ไขเอกสารขึ้นทะเบียน ISO9001/ISO17025/ISO13485, GMP รับผิดชอบดูแล ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนและตลอดจนการขออนุมัติ ทำลายเอกสาร ทั้งภายในและภายนอก จัดหมวดหมู่และควบคุมบัญชีรายการเอกสาร