เครื่องไตเทียมฟอกเลือด

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นวิทยาการการรักษาผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ขั้นตอนการ
รักษาคือการนำเลือดของผู้ป่วยมาฟอกให้บริสุทธิ์ โดยการแยก
ของเสียเจือปนออกจากเลือดก่อนที่จะส่งเลือดกลับคืนสู่
ร่างกายของผู้ป่วย โดย บริษัท อีออนเมด เป็นตัวแทนแต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายเครื่องไตเทียมฟอกเลือด
ของ บริษัท บี. บราวน์ (B. Braun) จากประเทศเยอรมัน