นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ใส่ใจบริการ

บริหารงานให้ลูกค้าพึงพอใจ

รักษาประสิทธิผลของคุณภาพ

ผลิตผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า

และตามข้อกำหนดของกฎหมาย”

เมื่อปริมาณผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบำบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีปริมาณสูงขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัท อีออนเมด จำกัด จึงมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัย พัฒนา และผลิตเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

 

บริษัท อีออนเมด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยดำเนินธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคไตโดยเฉพาะ อาทิ น้ำยาล้างไตประเภทต่างๆ ตัวกรองเลือด ชุดอุปกรณ์ประกอบในการฟอกเลือด เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส และเครื่องไตเทียมที่มีคุณภาพจากประเทศชั้นนำทั้งยุโรปและเอเชีย

 

ด้วยนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งบริษัท อีออนเมด ได้นำประสบการณ์พร้อมองค์ความรู้เฉพาะทางด้านไตเทียมมาพัฒนาจนเกิดเป็นอาคารสายการผลิตที่พร้อมด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ดำเนินการภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพสูงซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ สายการผลิตน้ำยาไตเทียม ใช้วัตถุดิบฟาร์มาซูติคอล เกรด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์น้ำยาไตเทียมและการจัดการผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001ห้องทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฎิติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ว่ามีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล โดยบริษัท อีออนเมด ได้ยึดมั่นการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ GMP PICS และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยอย่างสูงสุด

 

นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิต บริษัท อีออนเมด ยังเป็นผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นับเป็นอีกบริการที่บริษัท อีออนเมด ได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ การให้คำปรึกษาการจัดตั้งศูนย์บำบัดทดแทนไตในสถานพยาบาล การออกแบบจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ เครื่องไตเทียม เครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง ตัวกรองไตเทียม ซึ่งมีให้เลือกใช้ได้ตามแผนการรักษาของอายุรแพทย์โรคไต รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

บริษัท อีออนเมด ได้เตรียมพร้อมบุคลากรซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม และ พยาบาลไตเทียม พร้อมทั้งการวางระบบการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูงซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) โดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีการควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานการบริการ  ด้วยระบบการจัดการเวชระเบียน แนวทางการปฏิบัติงาน การเก็บรวมรวมสถิติ ตัวชี้วัด การทบทวนอุบัติการณ์ที่สำคัญ และการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้ได้มาตรฐานสากล

 

ปัจจุบัน บริษัท อีออนเมด ได้เปิดให้บริการศูนย์ไตเทียม ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวม 57 แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ 14 แห่ง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 20 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 แห่ง และภาคใต้ 7 แห่ง ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้อย่างทั่วถึง

 

บริษัท อีออนเมด จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์อันแข็งแกร่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำการผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุขของประเทศ