บริษัท อีออนเมด จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้

หนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน IS0/IEC17025

เลขที่ 1300/62 รับรองโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

ในรายการทดสอบ Bacterial Endotoxin Test และ Total Aerobic Microbial Count

 

หนังสือรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

เลขที่ QS5 085051 0004 REV 00 Certified Body: บริษัท TÜV SÜD (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบเขต : Production and Distribution of Haemodialysis Concentrates

 

หนังสือรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485

เลขที่ QS2 085051 0005 REV 00 Certified Body: บริษัท TÜV SÜD (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบเขต : Production and Distribution of Haemodialysis Concentrates

 

บริษัท อีออนเมด กำหนดนโยบายคุณภาพตามข้อกำหนด GMP, ISO 13485, ISO 9001 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการรักษาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ GMP PIC/S และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาด้านบุคลากรไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถในการตอบสนอง