อีออนเมด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเวชภัณฑ์ด้านไต โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และยึดมั่นการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูงสุด

อีออนเมดเป็นผู้ผลิตน้ำยาล้างไต Haemo A® -  Haemo B® และ Renal A - Renal B น้ำยาล้างไตชนิด A และชนิด B น้ำยาล้างไตเข้มข้นชนิด A ใช้ควบคู่กับ น้ำยาล้างไตเข้มข้นชนิด B โดยได้ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐาน ISO 13485 และ GMP

น้ำยาฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อจากอีออนเมดมีหลากหลายประเภท อาทิ Peroxan เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของกรด Peracetic เข้มข้น 4.5% ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสูง แต่ไม่มีสารตกค้างหรือสารที่เกิดหลังการฆ่าเชื้อที่เป็นอันตราย Hypochlor เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารละลาย Sodium Hypochlorite เข้มข้น 5.25% และ Chlorhexan ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 70% และ Chlorhexidine 2%

น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง

อีออนเมด ผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง 2 ประเภท ได้แก่ น้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบ CAPD และน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบ APD